BNK48
BNK48
  • Followers 1
  • Following 80
  • Updates 0
การถูกพักงานครั้งแรกของสมาชิก BNK48 {15.01.2561}
BNK48
Monday January 15 2018, 4:51 PM
การถูกพักงานครั้งแรกของสมาชิก BNK48 {15.01.2561}

ประกาศสำคัญจากคณะกรรมการตัดสิน BNK48

เรื่องมติตัดสินต่อ เมษา BNK48 จากเหตุการณ์ของเมษาที่ได้มีการพูดถึงอยู่ในโซเชียล ณ ขณะนี้ ทางคณะกรรมการได้มีการประชุม แลัได้มีมติตัดสินให้เมษาพักงานและกิจกรรมทั้งหมดของ BNK48 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป"

การถูกพักงานครั้งแรกของสมาชิก BNK48

20180115.png