Welcome Guest! | login
Login
ระดับสมาชิกในกลุ่ม "member" สามารถสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวของท่านได้, คอมเม้นท์, แชร์, download รูปต้นฉบับ, สร้าง Blog ได้
ระดับสมาชิกในกลุ่ม "Artist" สามารถ upload เพลง (เฉพาะ mp3) คลิป (เฉพาะ mp4) ทำให้เพลงและคลิปของท่านเข้าไปอยู่ในขาร์ต, เมนู music และเมนู video, สร้าง Photo Albums ส่วนตัวได้, สร้างโปรไฟล์ได้มากกว่า 1 โปรไฟล์ (เช่นทำโปรไฟล์วง และทำโปรไฟล์สมาชิกแยกกัน), มีระบบขายสินค้า (ต้องแจ้งก่อนการใช้งาน), มีปฏิธินการทำงาน และระบบอื่นที่รองรับ (ตอนนี้ปิดการใช้งาน) เช่น Polls, Forum