Login
ระดับสมาชิกในกลุ่ม "Artist" สามารถ upload เพลง (เฉพาะ mp3) คลิป (เฉพาะ mp4) ทำให้เพลงและคลิปของท่านเข้าไปอยู่ในขาร์ต, เมนู music และเมนู video, สร้าง Photo Albums ส่วนตัวได้, สร้างโปรไฟล์ได้มากกว่า 1 โปรไฟล์ (เช่นทำโปรไฟล์วง และทำโปรไฟล์สมาชิกแยกกัน), มีระบบขายสินค้า (ต้องแจ้งก่อนการใช้งาน), มีปฏิทินการทำงาน และระบบอื่นที่รองรับ (ตอนนี้ปิดการใช้งาน) เช่น Polls, Forum