1. เว็บไซต์ OoHmusic.com (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าเว็บไซต์) ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านบันเทิง ไม่มีการบอกรับสมาชิก