The Darkest Romance
The Darkest Romance
  • Followers 0
  • Following 0
  • Updates 0

The Darkest Romance

  • ธิติวัฒน์รองทอง (แม็ก) - ร้องนำ/เบส
  • ธณัตชัยเหลือรักษ์ (ซีเกม) – กลอง
  • ก้องอุดมใจทัศน์กุล (ก้อง) – กีต้าร์
  • ปัฏฐสิทธิ์ห้วยห้อง (เต้) – กีต้าร์

No Items found.