Tossagirls
  • Followers 0
  • Following 61
  • Updates 0

เมทัลเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของเมืองไทย Tossagirls - ทศเกิร์ล

เนเน่ (ณัฐวลัญช์ ตาคะนานันท์)

ไข่มุก (ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล)

ฟางฟาง (ญาณิน ทิวงค์วรกุล)

ประวัติวงทศเกิร์ล

No Items found.