ALIZ
ALIZ
  • Followers 0
  • Following 0
  • Updates 0
profile image

วง Aliz เป็นการรวมผู้หญิงทีมีความสามารถทางดนตรีระดับ A มารวมกัน
4 คนมาจากคนละที่คนละทาง แต่ทุกคนสามารถรวมกันและคุยกันด้วยภาษาดนตรี

สมาชิกวง ALIZ
• Vocal by กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
• Guitar by ปลายฟ้า ชาญกล (ลูกหวาย) - 19 สิงหาคม
• Bass by วรางคณา มีทอง (เอิง) - 13 เมษายน.
• Drum by ชนิษฐา โลจนานนท์ (ตาล) - 19 เมษายน.

No Items found.